محصولات

کامیونت

جهت حمل و نقل بارهای داخل شهری انواع اتاق کامیونت نظیر بغل دار ، چادری ، یخچالی و اطاق دار متنوع طراحی و تولید گردیده است.